Redaksi

Pimpinan Redaksi
Syera Syailendra (syera@45.32.116.236)

Editor
Bambang Gunawan (bambang@45.32.116.236)
Lukman Hakim (lukman@45.32.116.236)

Kontributor
Rudi Hartono (rudi@45.32.116.236)
Eko Budi Utomo (eko@45.32.116.236)
Rendi Satrio (rendi@45.32.116.236)
Firman Wahyu Ilahi (firman@45.32.116.236)